سلامت و دانش

افزایش یا ایستایی بستری‌های کرونا در ۲۵ استان / افزایش فوتی‌ها در تهران

در هفته‌های اخیر، 12 استان شاهد افزایش چشمگیر بستری شدن در بیمارستان‌ها به دلیل ابتلا به ویروس کرونا بوده‌اند، در حالی که کاهش موارد مثبت در 14 استان گزارش شده است.

به گزارش دکترنامه، بر اساس اعلام وزارت بهداشت، بررسی هفتگی وضعیت کنونی کرونا در کشور در هفته سوم فروردین ماه سال 1400 مصادف با یکصد و دوازدهمین هفته اپیدمی در کشور، نشان داد که تعداد بیماران سرپایی مثبت در پایان شناسایی شده است. هفته گذشته هفته گذشته 20686، تعداد بستری‌های جدید در هفته گذشته 3046 مورد و تعداد فوت‌های جدید در هفته گذشته 282 مورد بود.

همچنین ۱۲ استان شامل استان‌های یزد، بوشهر، همدان، مرکزی، لرستان، تهران، خراسان رضوی، سمنان، هرمزگان، فارس، اصفهان و اردبیل از افزایش چشمگیر بیماران تحت درمان کرونا در هفته‌های اخیر خبر دادند.

افزایش یا رکود تخت‌های کرونا در ۲۵ استان/ افزایش فوتی‌ها در تهران

افزایش یا رکود تخت‌های کرونا در ۲۵ استان/ افزایش فوتی‌ها در تهران

افزایش یا رکود تخت‌های کرونا در ۲۵ استان/ افزایش فوتی‌ها در تهران

مروری بر روند اپیدمی در تمام استان های کشور در هفته 112 اپیدمی کرونا

تهران

در استان تهران طی هفته‌های اخیر تعداد بیماران سرپایی مثبت شناسایی شده 941 نفر، تعداد بستری‌های جدید 532 نفر و فوت‌های جدید 71 نفر بوده است.

افزایش یا رکود تخت‌های کرونا در ۲۵ استان/ افزایش فوتی‌ها در تهران

همچنین در هفته های اخیر در استان در تهران، موارد بستری افزایش چشمگیری داشته و مرگ و میر در استان تهران نیز افزایش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان به میانگین کشوری و میزان مرگ و میر از میانگین کشوری بیشتر شده است.

افزایش یا رکود تخت‌های کرونا در ۲۵ استان/ افزایش فوتی‌ها در تهران

خراسان شمالی

در هفته های اخیر، بستری شدن و مرگ و میر در استان ثابت بوده است. شیوع بستری و فوت در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

افزایش یا رکود تخت‌های کرونا در ۲۵ استان/ افزایش فوتی‌ها در تهران

یزد

در هفته های اخیر تعداد بستری ها افزایش چشمگیری داشته و تعداد فوتی ها در استان افزایش یافته است. شیوع بستری و فوت در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

افزایش یا رکود تخت‌های کرونا در ۲۵ استان/ افزایش فوتی‌ها در تهران

خراسان جنوبی

در هفته‌های اخیر تعداد بستری‌های ایستا و تعداد فوتی‌ها در استان افزایش یافته است. شیوع بستری و فوت در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

افزایش یا رکود تخت‌های کرونا در ۲۵ استان/ افزایش فوتی‌ها در تهران

بوشهر

موارد بستری در بیمارستان افزایش چشمگیری داشته و مرگ و میر در استان کاهش یافته است. میزان بروز بیشتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

افزایش یا رکود تخت‌های کرونا در ۲۵ استان/ افزایش فوتی‌ها در تهران

همدان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها افزایش چشمگیری داشته و تعداد فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

افزایش یا رکود تخت‌های کرونا در ۲۵ استان/ افزایش فوتی‌ها در تهران

ایلام

در هفته های اخیر تعداد بستری ها کاهش یافته و تعداد فوتی ها در استان اندکی افزایش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

افزایش یا رکود تخت‌های کرونا در ۲۵ استان/ افزایش فوتی‌ها در تهران

مرکز

در هفته های اخیر روند بستری شدن در بیمارستان به میزان قابل توجهی افزایش یافته و آمار فوتی ها در استان ثابت است. میزان بروز بیشتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان متوسط ​​است.

افزایش یا رکود تخت‌های کرونا در ۲۵ استان/ افزایش فوتی‌ها در تهران

چهارمحال و بختیاری

تعداد بستری ها کاهش و تعداد فوتی ها در استان افزایش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

افزایش یا رکود تخت‌های کرونا در ۲۵ استان/ افزایش فوتی‌ها در تهران

کهگیلویه و بویراحمد

در هفته‌های اخیر تعداد بستری‌ها و مرگ‌های ساکن کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

افزایش یا رکود تخت‌های کرونا در ۲۵ استان/ افزایش فوتی‌ها در تهران

کرمان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان ثابت بوده است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

افزایش یا رکود تخت‌های کرونا در ۲۵ استان/ افزایش فوتی‌ها در تهران

لان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در این استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن و مرگ در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری است.

افزایش یا رکود تخت‌های کرونا در ۲۵ استان/ افزایش فوتی‌ها در تهران

لرستان

موارد بستری در بیمارستان افزایش چشمگیری داشته و مرگ و میر در استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

افزایش یا رکود تخت‌های کرونا در ۲۵ استان/ افزایش فوتی‌ها در تهران

خراسان رضوی

روند بستری شدن در بیمارستان به میزان قابل توجهی افزایش یافته و تعداد مرگ و میرها ثابت بوده است. میزان بستری و فوت در این استان به طور متوسط ​​در کشور است.

افزایش یا رکود تخت‌های کرونا در ۲۵ استان/ افزایش فوتی‌ها در تهران

مازندران

در هفته‌های اخیر تعداد بستری‌های ایستا و تعداد فوتی‌ها در استان کاهش یافته است. میانگین شیوع بستری در بیمارستان و نرخ مرگ و میر استانی کمتر از میانگین کشوری است.

افزایش یا رکود تخت‌های کرونا در ۲۵ استان/ افزایش فوتی‌ها در تهران

ان

روند بستری شدن در بیمارستان به طور قابل توجهی بهبود یافته و مرگ و میرهای استانی ثابت بوده است. میانگین شیوع بستری در بیمارستان و نرخ مرگ و میر استانی کمتر از میانگین کشوری است.

افزایش یا رکود تخت‌های کرونا در ۲۵ استان/ افزایش فوتی‌ها در تهران

آذربایجان شرقی

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان ثابت بوده است. میزان بروز بستری و مرگ و میر در این استان به طور متوسط ​​در کشور است.

افزایش یا رکود تخت‌های کرونا در ۲۵ استان/ افزایش فوتی‌ها در تهران

کرمانشاه

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در این استان کاهش یافته است. میانگین کشوری بستری و مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

افزایش یا رکود تخت‌های کرونا در ۲۵ استان/ افزایش فوتی‌ها در تهران

قم

در هفته‌های اخیر تعداد بستری‌های ایستا و تعداد فوتی‌ها در استان افزایش یافته است. میزان بستری و فوت در این استان به طور متوسط ​​در کشور است.

افزایش یا رکود تخت‌های کرونا در ۲۵ استان/ افزایش فوتی‌ها در تهران

آذربایجان غربی

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در این استان کاهش یافته است. میزان بستری و فوت در این استان به طور متوسط ​​در کشور است.

افزایش یا رکود تخت‌های کرونا در ۲۵ استان/ افزایش فوتی‌ها در تهران

هورمونزگان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها افزایش چشمگیری داشته و مرگ و میر استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن و مرگ در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری است.

افزایش یا رکود تخت‌های کرونا در ۲۵ استان/ افزایش فوتی‌ها در تهران

ارس

در هفته های اخیر تعداد بستری ها افزایش چشمگیری داشته و تعداد فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری و فوت در استان کمتر از میانگین کشوری است.

افزایش یا رکود تخت‌های کرونا در ۲۵ استان/ افزایش فوتی‌ها در تهران

اصفهان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها افزایش چشمگیری داشته و تعداد فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری و فوت در استان کمتر از میانگین کشوری است.

افزایش یا رکود تخت‌های کرونا در ۲۵ استان/ افزایش فوتی‌ها در تهران

اردبیل

در هفته های اخیر میزان بستری شدن در بیمارستان به میزان قابل توجهی افزایش و مرگ و میر کاهش یافته است. میزان بروز و مرگ و میر استان کمتر از میانگین کشوری است.

افزایش یا رکود تخت‌های کرونا در ۲۵ استان/ افزایش فوتی‌ها در تهران

گلستان

تعداد بستری ها و فوتی ها در استان ثابت است و میزان بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان متوسط ​​است.

افزایش یا رکود تخت‌های کرونا در ۲۵ استان/ افزایش فوتی‌ها در تهران

زنجان

در هفته های اخیر، بستری شدن در بیمارستان ثابت و مرگ و میر اندکی افزایش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان متوسط ​​است.

افزایش یا رکود تخت‌های کرونا در ۲۵ استان/ افزایش فوتی‌ها در تهران

البرز

در هفته های اخیر روند ایستا بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری و فوت در استان کمتر از میانگین کشوری است.

افزایش یا رکود تخت‌های کرونا در ۲۵ استان/ افزایش فوتی‌ها در تهران

خوزستان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در این استان افزایش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان متوسط ​​است.

افزایش یا رکود تخت‌های کرونا در ۲۵ استان/ افزایش فوتی‌ها در تهران

.

در هفته جاری تعداد بستری ها کاهش و آمار فوتی ها در استان افزایش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و مرگ و میرهای استانی بالاتر از میانگین کشوری است.

افزایش یا رکود تخت‌های کرونا در ۲۵ استان/ افزایش فوتی‌ها در تهران

ان

در هفته‌های اخیر، تعداد بستری‌ها و مرگ‌های ساکن در استان کاهش یافته است. میزان بستری و فوت در استان کمتر از میانگین کشوری است.

افزایش یا رکود تخت‌های کرونا در ۲۵ استان/ افزایش فوتی‌ها در تهران

سیستان و بلوچستان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در این استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن و مرگ در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری است.

افزایش یا رکود تخت‌های کرونا در ۲۵ استان/ افزایش فوتی‌ها در تهران

به گزارش دکترنامه، بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در هفته های اخیر افزایش یا رکود بیماران بستری در ۲۵ استان کشور گزارش شده است. همچنین در هفته‌های اخیر تعداد فوتی‌های مثبت در 14 استان رخ داده است.

افزایش یا رکود تخت‌های کرونا در ۲۵ استان/ افزایش فوتی‌ها در تهران

افزایش یا رکود تخت‌های کرونا در ۲۵ استان/ افزایش فوتی‌ها در تهران

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا