اقتصادی

رشد 5.7 درصدی محصول ناخالص داخلی

بر اساس گزارش مرکر آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) در سال 1402 به قیمت ثابت سال 1390، معادل 5.7 درصد محصول ناخالص داخلی و 3.4 درصد محصول ناخالص داخلی بدون نفت رشد داشته است.

به گزارش دکترنامه، مرکز آمار ایران طی گزارشی از رشد 5.7 درصدی محصول ناخالص داخلی (GDP) در سال 1402 خبر داد. بر اساس این گزارش و با توجه به آخرین محاسبات حساب های ملی مرکز آمار ایران، رشد محصول ناخالص داخلی (GDP) در سال 1402 به قیمت ثابت سال 1390، معادل 5.7 درصد محصول ناخالص داخلی و 3.4 درصد محصول ناخالص داخلی بدون نفت بوده است. رشته فعالیت های گروه صنایع و معادن 6.9 درصد، گروه خدمات 5.7 درصد و گروه کشاورزی منفی 2.2 درصد نسبت به سال 1401 رشد داشتند.

مطابق گزارش فوق، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1390 در سال 1402 به رقم 8675 هزار میلیارد ریال با نفت و 7321 هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است.  در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت 8205 هزار میلیارد ریال و بدون نفت 7081 هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد 5.7 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 3.4 درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال 1402 دارد. سهم گروه های عمده اقتصادی از محصول ناخالص داخلی به قیمت های ثابت و نرخ رشد آن ها در سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال گذشته به قرار زیر است.  

رشد 5.7 درصدی محصول ناخالص داخلی

بررسی رشد اجزای تقاضای نهایی در سال 1402نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد، هزینه مصرف نهایی خصوصی 5.2 درصد، هزینه مصرف نهایی دولت 16.7 درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4.8 درصد، صادرات کالا و خدمات 13 درصد و واردات کالا و خدمات 9.5 درصد رشد داشته است.

رشد محصول ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال جاری به قیمت ثابت سال 1390، 2.9 درصد محصول ناخالص داخلی و 0.9 درصد محصول ناخالص داخلی بدون نفت می باشد. که رشته فعالیت های گروه صنایع و معادن 4.9 درصد، گروه خدمات 1.5 درصد و گروه کشاورزی 0.6 درصد، نسبت به سه ماهه چهارم سال 1401 رشد داشته است.

در سه ماهه چهارم سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل هزینه مصرف نهایی خصوصی معادل 2.7 درصد، هزینه مصرف نهایی دولت رشدی معادل 16.7 درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4.9 درصد، صادرات کالا و خدمات منفی 5.5 درصد و واردات کالا و خدمات 9.1 درصد رشد داشته است.

مشاهده متن کامل گزارش

نرخ رشد اقتصادی 1402

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا