اقتصادیکسب و کار ویژه

نحوه تعویض چراغ عقب ام وی ام 315

سوکت اتصال دسته سیم چراغ های عقب به کلاف سیم کشی مدارهای الکتریکی خودرو را جدا کنید. برای دسترسی به سوکت اتصال الکتریکی چراغ ها ابتدا خار های ثابت کننده ی کف پوش ( کاور ) داخل صندوق عقب را از محل خود بر روی بدنه ی خودرو جدا کنید و قسمتی از کف پوش را که روی محل نصب چراغ های عقب و سوکت اتصال الکتریکی قرار دارد کنار بزنید. در شکل زیر جدا کردن کف پوش (کاور) صندوق عقب خودرو دیده می شود.

جداکردن پوشش صندوق عقب از محل چراغ ها

قاب چراغ های عقب خودرو به وسیله ی پیچ هایی، که تعداد دو عدد از آن ها در زیر کاسه چراغ راهنما قرار دارند، به بدنه متصل شده است. در این طرح چراغ های راهنما به وسیله ی درگیری خار، در داخل قاب چراغ ها ثابت شده است، که برای پیاده کردن آن ها و دسترسی به پیچ های قاب چراغ ها ابتدا چراغ راهنما را، با استفاده از ابزار مخصوص خار نگه دارنده از محل خود آزاد کنید. در شکل زیر جدا کردن چراغ راهنما با استفاده از ابزار مخصوص آن دیده می شود.

جدا کردن چراغ راهنما سمت چپ

سپس چراغ راهنمای سمت دیگر خودرو را نیز به همین روش از داخل قاب چراغ های عقب جدا کنید. آن گاه سوکت اتصال سیم کشی خودرو به چراغ راهنما را جدا کنید و چراغ را در محل مناسبی که به همین منظور پیش بینی شده است قرار دهید. شکل زیر چراغ راهنما را، پس از جدا کردن آن از روی قاب چراغ های عقب خودرو، نشان می دهد. در تصویر سوکت اتصال الکتریکی چراغ راهنما با فلش زرد رنگ مشخص شده است.

به وسیله پیچ گوشتی چهارسو دو عدد پیچ روی قاب چراغ ها را باز کنید و آن ها را در محل مشخصی قرار دهید. در شکل زیر باز کردن پیچ های قاب چراغ دیده می شود. در این طرح از چراغ های عقب خودرو، بدنه و تلق چراغ های خطر و ترمز و چراغ دنده عقب یک پارچه و با هم اند. برای اطلاعات بیشتر در مورد لوازم ام وی ام می توانید به سایت مدیران تیم مراجعه کنید

بازکردن پیچ های قاب چراغ

پیچ دیگر اتصال قاب چراغ به بدنه خودرو را با پیچ گوشتی چهارسو باز کنید. این پیچ در بالای قاب مجموعه چراغ های عقب قرار دارد. پس از بازکردن پیچ، آن را در محل مناسبی نگه داری کنید.

بازکردن پیچ روی قاب چراغ های عقب خودرو

مجموعه چراغ های عقب خودرو را با اعمال نیرو به سمت بیرون هدایت کنید. قاب چراغ ها به وسیله ی دو عدد خار پلاستیکی طراحی شده روی بدنه قاب، در محل خود ثابت نگه داشته می شود. لذا هنگام جدا کردن مجموعه چراغ ها از وارد کردن نیروی جانبی به قاب، که موجب شکستن خار ها می شود خودداری کنید. قاب چراغ را پس از آزاد کردن آن از روی بدنه خودرو در روی میز کار قرار دهید. در شکل زیر نحوه بیرون آوردن چراغ های عقب خودرو نشان داده شده است.

نحوه جدا کردن چراغ عقب از بدنه خودرو

هنگام خارج کردن چراغ دقت کنید که دسته سیم متصل به لامپ های کاسه ی چراغ آسیب نبیند (محل عبور سیم از داخل مجرای بدنه ی خودرو تیز و برنده است). بنابراین، توصیه می شود هنگام جدا کردن چراغ ها عبور دسته سیم را نیز کنترل کنید. در شکل زیر محل عبور دسته سیم چراغ ها با فلش زرد رنگ و اتصال خار های چراغ با فلش قرمز رنگ نشان داده شده است. چراغ های سمت دیگر خودرو را نیز به همین ترتیب باز کنید.

محل عبور دسته سیم لامپ ها (فلش زرد) و محل اتصال خارها (فلش قرمز) در بدنه خودرو

در شکل زیر مجموعه چراغ های هر دو طرف عقب خودرو پس از پیاده کردن آن ها نشان داده شده است. سیم های مدار الکتریکی چراغ های ترمز، خطر، دنده عقب و راهنما کلاف بندی شده است و توسط یک عدد سوکت به سیم کشی خودرو متصل می شود. سوکت های اتصال چراغ ها با فلش زرد رنگ در تصویر مشخص شده است.

در روی قاب چراغ ها، تعدادی خار پلاستیکی و پل هایی طراحی و ایجاد شده است برای این که کلاف سیم ها در داخل آن ها قرار گیرد. برای خارج نمودن کلاف سیم، ابتدا به وسیله ی پیچ گوشتی چهارسو پیچ های روی پایه ی پل را باز کنید و کلاف سیم را بیرون آورید. سپس آن را از داخل خار های پلاستیکی آزاد کنید. در شکل زیر خار پلاستیکی با فلش قرمز رنگ و پل نگهدارنده روی قاب با فلش آبی رنگ نشان داده شده است.

خار پلاستیکی (فلش قرمز) و پل نگه دارنده (فلش آبی) در قاب چراغ ها

پس از آزاد کردن کلاف سیم ها، لامپ چراغ ها را از محل خودرو روی کاسه چراغ جدا کنید برای این منظور ابتدا نگه دارنده لامپ را در جهت عکس حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا خار روی بدنه در مقابل شیار داخل کاسه ی چراغ قرار گیرد. سپس آن را از داخل کاسه بیرون آورید. در شکل زیر بیرون آوردن لامپ از داخل کاسه ی چراغ دیده می شود. مراحل سوار کردن چراغ ها عکس مراحل پیاده کردن آن است.

تصویر زیر شماتیک نحوه ی قرار گرفتن اجزای چراغ های عقب در یک نوع خودرو و چگونگی ارتباط اجزا با یکدیگر نشان داده شده است:

 1. کائوچویی اتصال الکتریکی
 2. لامپ ها
 3. مهره
 4. واشر
 5. قاب چراغ ها
 6. تلق چراغ های عقب

شماتیک گسترده اجزای چراغ های عقب

لامپ چراغ ترمز در این طرح چراغ های عقب، دو فیلامانی (دو کنتاکتی) است. به طوری که یک فیلامان آن به چراغ خطر و فیلامان دوم به چراغ ترمز اختصاص دارد. برای پیاده کردن چراغ های پلاک به ترتیب زیر عمل کنید:

 • اتصال کابل منفی باتری را جدا کنید.
 • کاور روی چراغ های پلاک خودرو به وسیله ی چهار عدد پیچ بر روی بدنه بسته می شود. با استفاده از پیچ گوشتی چهارسو پیچ های اتصال کاور به بدنه را باز کنید و آن را از روی خودرو جدا سازید.
 • دو عدد پیچ اتصال تلق روی لامپ به بدنه را باز کنید.
 • لامپ چراغ پلاک را از محل خود خارج کنید.

شماتیک گسترده چراغ های پلاک خودرو

در بعضی از خودروها چراغ های کوچکی در روی بدنه طراحی و نصب شده اند، این چراغ ها به مدار الکتریکی چراغ راهنما متصل اند و همراه با آن ها روشن می شوند. این نوع چراغ ها به چراغ های راهنمای بغل معروفند و در شکل ظاهری متنوعی ساخته می شوند. چراغ های راهنمای بغل، معمولاً روی، گلگیر جلو خودرو نصب می گردد. در شکل زیر یک نوع طرح چراغ راهنمای بغل خودرو نشان داده شده است.

چراغ راهنمای بغل در یک نوع خودرو

تلق چراغ های راهنمای بغل نارنجی رنگ و با کاسه ی چراغ یکپارچه است و همراه آن تعویض می گردد. در خودرو هایی که تلق چراغ ها از نوع بی رنگ و شفاف است، لامپ داخل چراغ را رنگی نصب می کنند. برای پیاده کردن چراغ راهنمای بغل از روی بدنه خودرو، تعویض آن، ابتدا توسط کاردک یا صفحه ی پلاستیکی به واشر دور لامپ فشار بیاورید و آن را به سمت بیرون هدایت کنید.

نحوه بیرون آوردن چراغ راهنما بغل یک نوع خودرو

این نوع چراغ ها بدون استفاده از پیچ در داخل شیار بدنه خودرو نصب می شوند. برش بدنه ی خودرو دقیقاً به فرم طرح مقطع کاسه ی چراغ انجام می شود به نحوی که چراغ با اندکی نیرو در داخل بدنه قرار می گیرد و توسط واشر لاستیکی دور کاسه ی چراغ در محل خود ثابت می ماند. پس از بیرون آوردن چراغ، سوکت سیم کشی مدار راهنما را از ترمینال های لامپ جدا کنید.

خارج کردن چراغ راهنمای بغل از محل خود در روی بدنه ی خودرو

نوع دیگری از چراغ های راهنمای بغل خودرو به گونه ای طراحی و ساخته شده که لامپ داخل آن قابل تعویض است و می توان آن را به همراه سوکت نگه دارنده ی لامپ از داخل کاسه چراغ بیرون آورد و تعویض نمود. در این طرح چراغ نیز، تلق با کاسه چراغ یکپارچه است. این چراغ ها به وسیله ی زائده ایجاد شده در یک سمت بدنه ی کاسه ی چراغ و فنر تیغه ای تعبیه شده در سمت دیگر آن، در روی بدنه خودرو ثابت می شود.

در شکل زیر زائده ی روی بدنه چراغ با فلش قرمز رنگ و فنر تیغه ای طراحی شده در روی کاسه ی چراغ با فلش زرد رنگ نشان داده شده است. برای بیرون آوردن چراغ بغل خودرو، ابتدا بدنه چراغ را به سمت فنر تیغه ای فشار دهید تا درگیری خار پلاستیکی سمت دیگر چراغ از بدنه آزاد شود. سپس با  حتی چراغ جلو چپ ام وی ام 315 MVM اصلی یکی از لوازم یدکی ام وی ام 315 می باشد. این قطعه یکی از ویژگی های ایمنی خودرو محسوب می شود که البته در زیبایی خودرو هم بی تاثیر نیست. در واقع رانندگی بدون این چراغ ها خطرناک و غیر ممکن است و باید به محض خرابی، برای تعویض آن اقدام کنید.

همانطور که میدانید ام وی ام 315 هاچبک دو مدل قدیمی و جدید دارد. چراغ های این دو خودرو با هم متفاوت هستند و هنگام خرید باید به این مسئله توجه داشته باشید. این چراغ به دیلایت، چراغ راهنما، نور بالا و نور پایین و لامپ رشته ای مجهز است. البته توجه داشته باشید که برای تهیه لامپ باید هزینه جداگانه پرداخت کنید.

ام وی ام 315 تاثیر زیادی در ظاهر زیبا و جذاب این خودرو دارد. در واقع اولین ویژگی که توجه شما را در نمای جلو این خودرو جلب می کند، طراحی ظاهری چراغهای آن می باشد. همچنین از مواد مرغوب ساخته شده و میتوان انتظار طول عمر بالایی را داشت. اما در هر صورت، مثل سایر قطعات بدنه به مرور زمان دچار خرابی می شود.

همانطور که میدانید برای تهیه قطعاتی مثل چراغ باید به فروشگاه های معتبر مراجعه کنید. چرا که این قطعه بسیار حساس است. اگر محصول غیر اصلی را بخرید، باید انتظار آسیب به سیستم الکتریکی خودرو را داشته باشید. در ضمن هنگام خرید به آرم شرکت سازنده روی محصول دقت کنید.

نحوه تعویض لامپ چراغ جلو چپ mvm 315

 1. وسیله نقلیه خود را خاموش کنید. کاپوت را باز کنید و اتصال منفی باتری را قطع کنید.
 2. محل قرار گیری محفظه چراغ جلو در جلو خودرو را پیدا کنید.
 3. پشت محفظه چراغ را بچرخانید تا باز شود.
 4. دستکش بپوشید. سپس با دقت محفظه چراغ را از کابل ها جدا سازید.
 5. لامپ چراغ را وصل کنید. مراقب باشید هنگام تعویض لامپ های سوخته، آنها را لمس نکنید.
 6. مجددا محفظه چراغ در جای خود نصب کنید.
 7. باتری خودرو را دوباره وصل کنید.
 8. چراغ های جلو را تست کنید. مطمئن شوید که روشن می شوند.

نکات مهم درباره چراغ های جلو ام وی ام 315 MVM

 • بعد از تعویض لامپ ها، چراغ های جلو را تست کنید. باید مطمئن شوید که کار خود را به درستی انجام داده اید. در صورتی که لامپ به درستی نصب نشده باشد، ممکن است در جاده تاریک گرفتار شوید.
 • هنگام دو انداختن لامپ یا چراغ شکسته، آن را در جعبه قرار دهید. چرا که ممکن است به کسی آسیب برسد.
 • شاید وسوسه شوید لامپ های رنگی خریداری کنید. ولی باید بدانید این لامپ ها به اندازه ای که تبلیغ می شود، نورانی نیستند. حتی در مقایسه با لامپ های استاندارد عمر کوتاه تری دارند.

 

دکمه بازگشت به بالا