سلامت و دانش

وضعیت کرونا در ایران در هفته ۱۲۱ / ۲۰ فوتی در هفته‌ای که گذشت

در هفته سوم خرداد 1401 مصادف با هفته صد و بیست و یکم شیوع کرونا در کشور، کاهش و ثبات بیماران بستری در 21 استان و همچنین کاهش یا رکود موارد مثبت فوتی در 29 استان کشور مشاهده شد. گزارش شده است.

به گزارش دکترنامه، بر اساس اعلام وزارت بهداشت، بررسی هفتگی وضعیت کنونی کرونا در کشور در هفته سوم خرداد 1401 مصادف با هفته یکصد و بیست و یکم شیوع این بیماری، نشان می‌دهد در هفته گذشته تعداد بیماران سرپایی مثبت 892 نفر بوده است. تعداد بستری های جدید 198 نفر و تعداد فوتی ها فقط 20 نفر بود.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

وضعیت کرونا در ایران در هفته 121/20 فوتی در هفته گذشته

بررسی روند شیوع کرونا در هفته سوم خرداد در تمامی استان های کشور

تهران

در استان تهران طی هفته‌های اخیر تعداد بیماران سرپایی مثبت 86 نفر بوده است. تعداد بستری های جدید 57 نفر و تعداد فوتی های جدید هفت نفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته 121/20 فوتی در هفته گذشته

همچنین در استان تهران نیز در هفته‌های اخیر تعداد بستری‌ها و فوتی‌ها افزایش یافته است. شیوع بستری و فوت در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته 121/20 فوتی در هفته گذشته

یزد

در هفته های اخیر تعداد بستری ها در استان افزایش و تعداد فوتی ها کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان صفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

چهارمحال و بختیاری

موارد بستری شدن در بیمارستان اندکی افزایش یافت و مرگ و میر استانی ثابت ماند. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان صفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته 121/20 فوتی در هفته گذشته

خراسان شمالی

در هفته های اخیر میزان بستری شدن در بیمارستان اندکی افزایش یافته و مرگ و میر در استان ثابت بوده است. شیوع بستری و فوت در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

قزوین

در هفته های اخیر تعداد بستری ها اندکی افزایش یافته و تعداد فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و مرگ و میر استانی صفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

کرمان

در هفته‌های اخیر، تعداد بستری‌ها و مرگ‌های ساکن در استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان صفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

خراسان جنوبی

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان ثابت بوده است. میزان بستری شدن در بیمارستان در استان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر صفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته 121/20 فوتی در هفته گذشته

ایلام

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان ثابت مانده است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان صفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته 121/20 فوتی در هفته گذشته

لرستان

بستری ها و مرگ و میرهای استانی ثابت است. شیوع بستری و فوت در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته 121/20 فوتی در هفته گذشته

هورمونزگان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها اندکی افزایش یافته و مرگ و میر استان ثابت بوده است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر صفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته 121/20 فوتی در هفته گذشته

کهگیلویه و بویراحمد

در هفته های اخیر تعداد بستری ها کاهش یافته و مرگ و میر استان ثابت بوده است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر صفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

خراسان رضوی

روند بستری شدن و فوت در استان به همین شکل است. میزان بستری در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر استانی کمتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

خوزستان

در این هفته تعداد بستری ها افزایش یافت و تلفات استان ثابت ماند. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر صفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته 121/20 فوتی در هفته گذشته

اصفهان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در این استان افزایش یافته است. میزان بستری در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر استانی بالاتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته 121/20 فوتی در هفته گذشته

مرکز

در هفته های اخیر، میزان بستری شدن در بیمارستان افزایش یافته و آمار تلفات در استان ثابت است. میزان بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان صفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته 121/20 فوتی در هفته گذشته

ارس

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان ثابت مانده است. میزان بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان صفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته 121/20 فوتی در هفته گذشته

مازندران

در هفته‌های اخیر، تعداد بستری‌ها در بیمارستان ثابت مانده و تعداد کشته‌شدگان در استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و تعداد فوتی ها در استان صفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

گیلان

در هفته های اخیر، بستری شدن در بیمارستان ها ثابت مانده و مرگ و میر در استان افزایش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

قم

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در این استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان صفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

ان

روند بستری شدن در بیمارستان کاهش یافته و تلفات در استان ثابت است. میزان بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان صفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

ان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها اندکی افزایش یافته و مرگ و میر استان ثابت مانده است. میزان بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان صفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته 121/20 فوتی در هفته گذشته

کرمانشاه

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان ثابت مانده است. میزان بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و تعداد فوتی ها در استان صفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته 121/20 فوتی در هفته گذشته

آذربایجان شرقی

در هفته‌های اخیر، تعداد بستری‌ها در بیمارستان ثابت مانده و تعداد کشته‌شدگان در استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و تعداد فوتی ها در استان صفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته 121/20 فوتی در هفته گذشته

آذربایجان غربی

در هفته های اخیر تعداد بستری ها کاهش یافته و میزان مرگ و میر در استان ثابت مانده است. میزان بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و مرگ و میرهای استانی بالاتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته 121/20 فوتی در هفته گذشته

همدان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها کاهش یافته و میزان مرگ و میر در استان ثابت مانده است. میزان بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و تعداد فوتی ها در استان صفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته 121/20 فوتی در هفته گذشته

گلستان

تعداد بستری ها و فوتی ها در استان ثابت مانده است. میزان بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان صفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

البرز

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در این استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان صفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

اردبیل

در هفته های اخیر، بستری شدن و مرگ و میر در استان ثابت بوده است. تعداد بستری ها و فوتی ها در استان صفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته 121/20 فوتی در هفته گذشته

بوشهر

میزان بستری شدن در بیمارستان کاهش یافته و تلفات در این استان ثابت مانده است. میزان بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

زنجان

در هفته های اخیر روند بستری و فوت در این استان همچنان ادامه دارد. تعداد بستری ها و فوتی ها در استان صفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته 121/20 فوتی در هفته گذشته

سیستان و بلوچستان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان ثابت مانده است. تعداد بستری ها و فوتی ها در استان صفر است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته 121/20 فوتی در هفته گذشته

این در حالی است که بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در هفته گذشته مصادف با هفته سوم خرداد 1401، در 21 استان افت و ثبات بیماران بستری، در 4 استان افزایش و در 6 استان دیگر افزایش جزئی داشته است. گزارش شده است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته گذشته 121/20 فوتی بود

همچنین کاهش یا رکود موارد مثبت متوفیان در هفته های اخیر در 29 استان کشور گزارش شده است.

وضعیت کرونا در ایران در هفته 121/20 فوتی در هفته گذشته

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا