حذف ماده 1130 قانون مدنی

  • کسب و کار ویژه

    مصادیق عسر و حرج طبق ماده 1130 قانون مدنی

    ترک زندگی خانوادگی توسط مرد به نقل از وکیل تهران به موجب بند اول از تبصره ماده 1130 ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه ‌متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه یکی از مهم ترین محسوب می شود . بر اساس این شرط ، در صورتی که زوج به مدت 6 ماه متوالی یا پشت سر هم در طول مدت یک سالخود را بدون داشتن دلیلی موجه و یا به مدت نه ماه با فاصله و وقفه در طول یک سال نماید ، با استناد بهخود می تواند از دادگاه…

دکمه بازگشت به بالا